Zasada rezerwacji

 1. Deklaracja pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji, wpłacenia zadatku bądź całej wartości kosztu pobytu.
 2. Rezerwacje przyjmowane są online, telefonicznie bądź osobiście.
 3. Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad pobytu w Willi Jerrego.

Zasada wpłaty zadatku

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 30% wartość pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną w chwili zaksięgowania zadatku na rachunku bankowym podanym do wpłaty.
 3. W przypadku nie dokonania przez Gościa wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 4. Pozostałą należność wynikającą z dokonanej rezerwacji Gość zobowiązany jest dokonać w dniu przyjazdu w recepcji wraz z meldunkiem.

Warunki płatności

 1. Wszelkie opłaty związane z pobytem gościa w Willi Jerrego powinny być realizowane na miejscu, bądź na wskazany rachunek bankowy.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
 3. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem portali internetowych Gość dokona zapłaty zgodnie z określonymi przez portale zasadami.

Prawa i obowiązki

 1. W momencie zameldowania Gość zobowiązany okazać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem oraz kartę kredytową.
 2. Gość ma prawo do korzystania z dodatkowej oferty dostępnej w Willi Jerrego
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przepisów porządkowych na terenie Willi Jerrego.
 4. W momencie rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Willi Jerrego, które umożliwią realizację pobytu.
 5. W razie naruszenia przez Gości w sposób rażący i uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu Gości ustanowionego porządku obiektu, Willa Jerrego ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z Gościem nie stosującym się do regulaminu i zasad porządkowych obiektu.
 6. W Willi Jerrego oraz bezpośrednim otoczeniu obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W przypadku stwierdzenia takiego faktu w obiekcie, Gość zostanie obciążony kosztami kompleksowego mycia i ozonowania pomieszczeń w wysokości 500zł.
 7. W uzasadnionych przypadkach Willa Jerrego może wezwać Policje bądź ochronę obiektu.
 8. Willa Jerrego zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub kaucji.
 9. Willa Jerrego zastrzega sobie ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren obiektu w przypadku nie uregulowania płatności za świadczone usługi.

Odpowiedzialność

 1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci
 2. Gość przebywający w obiekcie ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody i uszkodzenia techniczne powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających Gościa. Willa Jerrego Zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej gościa bądź dochodzenia odszkodowania po jego wyjeździe.
 3. Willa Jerrego zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartość świadczeń nie wykorzystanych przez Gościa w części lub całości z przyczyn leżących po stronie Gości.
 4. Willa Jerrego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do Gości.
 5. Willa Jerrego zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych i zdarzeń losowych. W takim przypadku uiszczone należności zostaną zwrócone.

Reklamacje

 1. Uwagi i reklamacje związane z pobytem należy zgłaszać bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw ich zgłaszania do przedstawicieli Willi Jerrego, który zbada zasadność złożonej reklamacji.
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość zostanie poinformowany.

Pozostałe informacje

 1. Zameldowanie odbywa się w godzinach do 15.00 do 20.00 a wymeldowanie od 9.00 do 10.30.
 2. W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa osób, za które nie została wniesiona opłata, Willa Jerrego może zastosować karę umową w wysokości 200% stawki obowiązującego cennika.
 3. Na terenie Willi Jerrego obowiązuje całkowity zakaz używania przedmiotów i urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Gości.
 4. W pokojach zabrania się przygotowywania posiłków i napojów oraz ich spożywania.
 5. W przypadku zgubienia kluczy do Willi Jerrego, Gość zobowiązuje się zapłacić karę w kwocie 50zł a w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy Gość zapłaci karę w wysokości 100zł.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić wodę i zamknąć pokój na klucz.
 8. Na terenie Willi Jerrego zabrania się hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które mogą szkodzić czy irytować pozostałych Gości.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Jerrego.
 10. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gości Willi Jerrego a także korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Willę Jerrego.